Lokaty bankowe a obligacje Skarbu Państwa

Osoby poszukujące bezpiecznego miejsca do ulokowania pieniędzy mają niestety ograniczone możliwości wyboru, ponieważ większość inwestycji dostępnych na rynku jest zbyt ryzykowne aby zalecać osobom nieposiadającym wystarczającej wiedzy z zakresu finansów. Jeśli ktoś oczekuje przede wszystkim bezpieczeństwa inwestycji oraz braku konieczności śledzenia swojej inwestycji może wybierać przede wszystkim pomiędzy lokatami bankowymi a obligacjami.

Lokaty bankowe

Depozyt bankowy to najpopularniejsze rozwiązania oszczędnościowe dostępne na rynku bankowym. Zdeponowanie pieniędzy w banku w formie lokaty polega na powierzeniu pieniędzy bankowi na z góry określony czas w zamian za również z góry określone odsetki będące wynagrodzeniem dla klienta. Na rynku dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów lokat. Najpopularniejsze to lokaty terminowe będące po prostu powierzeniem pieniędzy na określony termin. Wyróżnić można również lokaty rentierskie czy lokaty progresywne. Jednak te formy deponowania pieniędzy w banku nie dają jakiejś specjalnej dodatkowej korzyści w stosunku do zwykłych lokat. Najlepsze lokaty bankowe oferują obecnie możliwość zarobku rzędu 3-4% w skali roku.

Obligacje skarbowe

Obligacje to papiery dłużne emitowane przez instytucję, która potrzebuje kapitału na sfinansowanie swoich potrzeb głównie inwestycyjnych. Najpopularniejsza forma obligacji to obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa. Obligacje kupowane są na różne okresy. Dostępne są obligacje między innymi 2 – letnie oraz 10 – letnie. Najlepsze oprocentowanie przyniosą obligacje długoterminowe czyli najczęściej 10 – letnie. Większość obligacji nie posiada stałego oprocentowania w całym okresie, a odsetki od obligacji uzależnione są od aktualnej inflacji oraz premii od ryzyka. Obligacje są teoretycznie najbezpieczniejszym papierem wartościowym dostępnym na rynku kapitałowym. Jednak ostatnie lata pokazały, że nawet rządy Państw nie zawsze są wypłacalne i w skrajnych przypadkach może okazać się, że obligacje nie tylko nie dadzą skromnego zysku ale nawet mogą się wiązać ze stratą całego zainwestowanego kapitału.

Obligacje korporacyjne

Rodzaj papierów dłużnych emitowanych przez prywatne firmy. Obligacje korporacyjne są emitowane w celu zrealizowaniu potrzeb inwestycyjnych firmy. Aby skutecznie zainwestować w obligacje korporacyjne najlepiej wybierać te firmy, które posiadają stabilny i zyskowny biznes, ponieważ ewentualne bankructwo firmy może doprowadzić do utraty całości zainwestowanego kapitału. Dlatego przy wyborze firmy której obligacje chcemy kupić nie powinniśmy kierować się wyłącznie oferowanym przez firmę oprocentowaniem. Wiele firm oferuje odsetki na poziomie nawet powyżej 10% w skali roku jednak wybierając taką firmę warto zadać sobie pytanie jak wygląda sytuacja finansowa firmy, która ma problem z uzyskaniem kredytu i musi posunąć się do tego aby oferować inwestorom tak wysokie oprocentowanie w zamian za inwestycję w obligacje firmy.

Podsumowanie

Najlepsze lokaty bankowe oferują oprocentowanie wyższe niż obligacje skarbowe i często porównywalne z obligacjami skarbowymi bezpiecznych firm. Dlatego przed wyborem miejsca ulokowania kapitału warto zrównoważyć zysk z ryzykiem.