Bankowy Fundusz Gwarancyjny - najważniejsze informacje

W krajach Unii Europejskich obowiązuje dyrektywa zapewniająca bezpieczeństwo depozytów bankowych. W poszczególnych krajach systemy ubezpieczeń są zróżnicowane i przyjmują różne formy. W Polsce aby sprostać wymaganiom Unii został utworzony Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ustawa szczegółowo określa zasady jego funkcjonowania, a także rodzaje działań za jakie on odpowiada.

Obecnie wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze mają obowiązek przynależenia do BFG i uiszczania na jego rzecz dość wysokiej składki. Zgodnie z ustawą jego podstawowym celem działalności jest zapewnienie wszystkim deponentom wypłaty środków z rachunków, w przypadku bankructwa danego banku.

Wysokość gwarancji Funduszu jest ograniczona i kwota ta zmieniała się na przestrzeni lat. Obecnie w przypadku upadłości banku ososby, które miały ulokowane w nim depozyty mogą liczyć na zwrot kapitału w 100% do wysokości 100 tysięcy euro. Z systemu gwarancyjnego wyłączone są depozyty instytucji finansowych, a także średnich i dużych przedsiębiorstw. Mogą one ubiegać się o zwrot pieniędzy dopiero po likwidacji majątku bankowego. W ostatnich latach zmieniły się również przepisy dotyczące czasu trwania wypłat należnych środków. Dawniej klienci musieli czekać nawet do 3 miesięcy, obecnie maksymalny czas oczekiwania to 20 dni.

Oprócz zabezpieczania zwrotu depozytów Fundusz rozwija także działalność pomocową. W ramach tej działalności Fundusz udziela pożyczek, gwarancji lub poręczeń na warunkach korzystniejszych od rynkowych. Dodatkowo Fundusz prowadzi nadzór czy udzielona pomoc jest w odpowiedni sposób wykorzystywana i czy dany bank zmierza do naprawy trudnej sytuacji. Ma to służyć zapobieganiu upadłości polskich banków a przez to wzrostowi zaufania klientów do tych instytucji.

Środki na swą działalność Fundusz czerpie z obowiązkowych wpłat wszystkich banków. Organami Funduszu są Rada Funduszu oraz Zarząd. Członkowie muszą posiadać odpowiednie wykształcenie, a także co najmniej 5-letni staż pracy w bankowości. Rada wyznacza kierunek działania, a także sprawuje kontrolę i nadzór, natomiast Zarząd odpowiada za bierzącą działalność Funduszu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza